activtek.cz activtek.cz - ?isti?ky vzduchu | Va?e zdraví

activtek.czWebsite Profile

Title: ?isti?ky vzduchu | Va?e zdraví
Keywords: vyhodne, ceny, ?isti?ky vzduchu, vnit?ního, prach, alergeny, technologie
Description:?isti?ky vzduchu pro likvidaci vir?, bakterií, plísní, zápachu. Vhodné pro alergiky, astmatiky, ?asto nemocné a ku?áky. ?isti?ky vzduchu ActivTEK jsou Va?ím ideálním ?e?ením dom?, do kancelá?e, do provoz?.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

activtek.cz Information

Website / Domain:activtek.cz
Website IP Address:93.185.111.215
Domain DNS Server:ns.wedos.cz,ns.wedos.net,ns.wedos.eu,ns.wedos.com

activtek.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

activtek.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

activtek.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding,Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server nginx
Date Fri, 21 Sep 2018 22:19:57 GMT

activtek.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
vyhodne 0 0.00%
ceny 0 0.00%
?isti?ky vzduchu 7 1.63%
vnit?ního 3 0.39%
prach 2 0.14%
alergeny 4 0.46%
technologie 14 2.25%

activtek.cz Similar Website

Domain WebSite Title
cisticky-vzduchu.eu ?isti?ky vzduchu | ?isti?ky vzduchu
chytry-obchod.cz ?isti?ky vzduchu, odvlh?ova?e vzduchu, klimatizace
cisticky-vzduchu.com ?isti?ky vzduchu vhodné do bytu, kancelá?e, hotelu i restaurace | ?isti?ky vzduchu
mojeklima.cz ?isti?ky vzduchu, odvlh?ova?e vzduchu, zvlh?ova?e vzduchu
gavri.cz Stropní ventilátory, zvlh?ova?e vzduchu, ?isti?ky vzduchu, odvlh?ova?e vzduchu | Gavri.cz
airbi.cz ?isti?ky a zvlh?ova?e vzduchu, hrnce na va?ení a dal?í domácí spot?ebi?e - [Airbi.cz]
profielektro.cz Klimatizace, Topidla, Odvlh?ova?e, ?isti?ky vzduchu | Profi-elektro.cz
winix.cz ?isti?ky vzduchu Winix | winix.cz
cistickyvzduchu.cz Eshop ?isti?ky vzduchu, zvlh?ova?e, odvlh?ova?e - Cistickyvzduchu.cz
superklima.cz Klimatizace, ?isti?ky vzduchu, zvlh?ova?e, odvlh?ova?e | SUPERKLIMA
cisticka.cz ?isti?ka.cz - ?isti?ky vzduchu Ionic Care Triton X6
wellmed.sk Wellmed.sk : Legíny, kolagén, vibra?né plo?iny, glukomery, termofor, zvlh?ova?e vzduchu, ?isti?ky v...
klimatizace.net Klimatizace, Tepelná ?erpadla, Vy?epy, ?isti?ky vzduchu, Odvlh?ova?e, Topidla, Ventilátory , Bílá t...
presweb.cz Presweb.cz - tlakoměry, mě?i?e tlaku, ?isti?ky vzduchu, p?írodní doplňky stravy
cisticky-filtrete.cz ?isti?ky vzduchu 3M Filtrete | revolu?ní ?isti?ky vzduchu Filtrete
cisticky-vzduchu.info ?isti?ky vzduchu .info | domácí, kancelá?ské i profesionální ?isti?ky vzduchu
zdravotnickyobchod.cz Zdravotnické pot?eby, biolampy, tlakoměry, ?isti?ky vzduchu
geton.cz Klimatizace, ?isti?ky vzduchu, dezinfekce klimatizace, povrch?, vody | GETON

activtek.cz Alexa Rank History Chart

activtek.cz aleax

activtek.cz Html To Plain Text

?isti?ky vzduchu | Va?e zdraví Kvalitní ?isti?ky vzduchu Registrace P?ihlá?ení 725 723 161 info@activtek.cz úvod Pro? ActivTek? Produkty Technologie Certifikáty Kontakt RCI jednotky bez produkce ozónu Máte obavy i ze stopového mno?ství O3 ? Nově jsme za?adili do sortimentu jednotky INDUCT 2000, 5000 a 10 000 a mobilní jednotku AP 3000 Fresh Air, které mají technologii RCI neprodukující ?ádny ozón. Více informací ?isti?ky vzduchu ActivTek Unikátní technologie ?e?ící kvalitu vzduchu v interiérech dorazila do ?eské republiky. ActivTek s.r.o. jako vyhradní dovozce na ná? trh nabízí tuto technologii v?em, kterym není lhostejná kvalita... Více informací Certifikováno NASA Space Technology Certifikát NASA Space Technology, ktery byl udělen vyrobk?m spole?nosti ActivTek vypovídá o jejich kvalitě a vysoké ú?innosti technologie, která je na ?pi?kové úrovni sou?astného vyvoje. Více informací ?patná kvalita vzduchu v domovech, ?kolách a kancelá?ích Studie p?ipravená p?edními světovymi odborníky z ?ad stavebních in?enyr?, léka?? i vědc?. Více informací Test RCI technologie provedená Státním zdravotním ústavem Vysledky testu ú?innosti technologie RCI (ActivePure) v produktech ActivTek provedené ve Státním zdravotním ústavu v Praze ukazují, jak vysoce je tato technologie ú?inná p?i likvidaci mikrobiálního... Více informací Novinka - Unikátní ?istící systém DuctStation GU25 je ?adou ?pi?kovych produkt? v oblasti ?istění a filtrace v rámci systému vzduchotechniky. Jedná se o kompletní ?istící systém kombinující nejnověj?í poznatky a technologie v této... Více informací Pro? ActivTek? ?isty a zdravy vzduch ve v?ech interiérech. Unikátní technologie kombinující 5 p?írodních technologií. Ni?í bakterie, viry, plísně, zápach a kou? s ú?inností 99,9%. Techlogie certifikována NASA SPACE TECHNOLOGY. Více informací Novinky Změna adresy. Nyní naleznete Activtek na nové adrese V mok?inách 8/283, Praha 4. Více v kontaktech. Více informací Induct 500 Více informací Induct 5000 Více informací AP3000 (FreshAir) Více informací Focus Více informací Fresh Air Buddy Více informací Ecobox - graphite Více informací DS Mini Více informací AP3000 (FreshAir) Více informací Kancelá?e, Domácnosti Komer?ní budovy Zdravotnictví Potraviná?sky pr?mysl, Stravovací slu?by Hotely ?koly, ?kolky Kancelá?e, Domácnosti A? 90% ?asu tráví "moderní" ?lověk uvnit? budov. Kvalita vzduchu uvnit? budov by tak měla byt v pop?edí zájmu... Více informací Komer?ní budovy I to nejmoderněji vybavené pracovní prost?edí je neúměrně zatí?eno ?patnou kvalitou vnit?ního ovzdu?í. V uzav?enych .... Více informací Zdravotnictví Bylo prokázáno, ?e mnoho problém? v nemocnicích a léka?skych za?ízeních obecně, pochází od mikrob? a bakterií v prost?edí. V těchto za?ízení dochází ..... Více informací Potraviná?sky pr?mysl, Stravovací slu?by Neustále rostoucí po?adavky na hygienu v potraviná?ském pr?myslu a gastronomii kladou vysoké nároky mimo jiné i na kvalitu prost?edí ... Více informací Hotely Hotely, penziony a dal?í ubytovací za?ízení jsou místa vysoké koncentrace lidí na poměrně malém prostoru. Kvalita vnit?ního prost?edí .... Více informací ?koly, ?kolky Plíce dětí se vyvíjejí a? do 6-8 roku ?ivota. Během tohoto období m??e dojít ke snadnému a nevratnému po?kození ... Více informací ?isty a zdravy vzduch ve v?ech interiérech. Unikátní technologie kombinující 5 p?írodních technologií. Vytvo?te si doma vzduch svě?í jako v p?írodě a zároveň odstraňte prach a alergeny. Prospějete tím svému zdraví. Ptáte se jakym zp?sobem? Na na?ich stránkách najdete ve?keré pot?ebné informace - ?isti?ky vzduchu ActivTek. ?isti?ky vzduchu Firma ActivTek Environmental vyrábí a dodává vyrobky, které ?e?í kvalitu vnit?ního prost?edí. Na?e ?isti?ky vzduchu p?edstavují jak samostatné nezávislé za?ízení, tak jednotky vy?adující instalaci do stávajících systém? vzduchotechniky a klimatizace. ?isti?ky firmy ActivTek slou?í k likvidaci zápachu, bakterií, vir? a plísní v kancelá?ích, domácnostech, komer?ních prostorech, restauracích, hotelech, barech, kinech, divadlech, za?ízeních pro skladování a vyrobu potravin, místech pro ukládání odpadk?, v pr?myslovych za?ízeních a také v oblasti ?ivo?i?né vyroby. Zkrátka ve v?ech interiérech zne?i?těnych kontaminovanym vzduchem. Nár?st alergiíí Prudky nár?st alergií, respira?ních i onkologickych onemocnění má podle p?edních léka?skych kapacit p?í?inu i ve skute?nosti, ?e mnohem více ?asu, ne? kdy d?íve, trávíme v uzav?enych prostorách. V moderních bytech nebo kancelá?ích p?itom dycháme vzduch, ktery nám na zdraví rozhodně nep?idá. Toto nekvalitní prost?edí doká?e zkrátit ?ivot i o několik rok? a cítíme se v něm unavení a nervózní. Vzduch v uzav?enych místnostech, bytech a kancelá?ích byvá toti? a? desetkrát toxi?těj?í ne? ovzdu?í na ulici a a? stokrát zne?i?těněj?í ne? vzduch v p?írodě. Prachové mikro?ástice, smog, chemické vypary z umělych hmot a nábytku, bakterie, viry, spory plísní, vykaly v?udyp?ítomnych rozto??, to v?e se v uzav?enych prostorech koncentruje. Potom, zejména v chladněj?ích obdobích roku (podzim, zima), kdy méně větráme, p?sobí tyto ?kodlivé látky na ná? organizmus prakticky cely den. ?e?ením jsou kvalitní ?isti?ky od ActivTeku Pro koho jsou vhodné? Standardní ?isti?ky vzduchu jsou vhodné pro alergiky na pyl, na plísně, na zví?ata, pro astmatiky, pro ?asto nemocné jedince. ?isti?ky Activtek k tomuto p?idávají navíc intenzivní ?i?tění povrch? od bakterií, vir?, plísní a dal?ích ?kodlivin. Zvlá?tě pro alergiky a astmatiky mají ?isti?ky podstatny vyznam. Sni?ují mno?ství alergen? v ovzdu?í na minimum a pomáhají tak k lep?ímu dychání. (Technologie ActivePure) Nejú?inněji ni?í tyto alergeny: pyl a pach zví?ecí alergeny jiné lehké alergeny, které se lehce ?í?í ve vzduchu Technologie ActivPure od amerického vyrobce ActivTek navíc likviduje: bakterie viry spory plísní ostatní ?kodliviny, které jsou bě?nymi ?isti?kami vzduchu neodstranitelné Na?e technologie Na?e technologie je jedinym ?e?ením, které kombinuje a? pět p?írodních technologií. Jejím vysledkem je úprava vzduchu v interiéru obdobnym postupem, jako je p?irozené ?i?tění vzduchu v p?írodě. Vyu?ívají se dva druhy ionizace pro redukci ?ástic. Jedná se o vyu?ití ultrafialového zá?ení a katalyzátoru pro vytvo?ení ne?kodnych oxida?ních ?inidel na bázi kyslíku a vodíku, která redukují mikrobiální zne?i?tění. Kromě toho vzniká malé mno?ství ozónu, ktery podstatně sni?uje intenzitu zápachu. Na rozdíl od ostatních vyrobk? na trhu, p?edstavují vyrobky pro ?i?tění vzduchu ActivTek aktivní technologie, které zaji??ují p?ímé ?e?ení p?vodu problému. úprava kvality interiérového vzduchu se dostává do pop?edí zájmu o zaji?tění zdravého ?ivotního prost?edí. V sou?asné době je nasycení trhu se za?ízením pro kontrolu kvality interiérového vzduchu (IAQ - indoor air quality) na poměrně nízké úrovni v poměru k identifikovanym pot?ebám. Komplexní ?e?ení Firma ActivTek nabízí komplexní ?e?ení pro kvalitu va?eho vzduchu, která zajistí, ?e budou obyvatelé ?ít a pracovat v bezpe?ném prost?...

activtek.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Sat Jun 10 20:08:35 2017
domain: activtek.cz
registrant: ACTIVTEK.CZ
admin-c: IPEXO
nsset: IPEXO-WDS
keyset: WEDOS
registrar: REG-WEDOS
registered: 19.03.2012 23:24:05
changed: 12.03.2014 14:58:14
expire: 19.03.2018
contact: ACTIVTEK.CZ
org: ActivTek s.r.o
name: Tomá? Kubí?ek
address: Zvolská 545/22a
address: Praha 4 - Kamyk
address: 14200
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 13.04.2012 12:48:37
changed: 11.09.2012 17:58:52
contact: IPEXO
org: IPEXO s.r.o.
name: Milo? Novotny
address: Bo?ivojova 878/35
address: Praha 3
address: 13000
address: CZ
registrar: REG-INTERNET-CZ
created: 04.01.2012 06:51:47
nsset: IPEXO-WDS
nserver: ns.wedos.net
nserver: ns.wedos.cz
nserver: ns.wedos.eu
nserver: ns.wedos.com
tech-c: IPEXO
registrar: REG-WEDOS
created: 05.08.2013 16:01:57
keyset: WEDOS
dnskey: 257 3 7 AwEAAcscblDllNZR0QA5p/j8k8wLoZ353GELoxNpccFM4a0SzPKMRv/WYaz0aX3uKNxH7bsZd6Wq9HeR9oZxwFHeUKOQZzUhPzHGy6xZ4fZ0ILgiAXC14ZjLWAZZlP0C96NEF64SoFoUDUjq66IiJGa3QeXcfwEzXPY/dG2FWYsWImhJ
tech-c: WEDOS-INTERNET
registrar: REG-WEDOS
created: 14.06.2011 14:31:48
changed: 26.07.2016 10:32:28
contact: WEDOS-INTERNET
org: WEDOS Internet, a.s.
name: Petr ??astny
address: Masarykova 1230
address: Hluboká nad Vltavou
address: 37341
address: CZ
e-mail: domains@wedos.com
registrar: REG-WEDOS
created: 01.03.2010 15:34:12
changed: 14.06.2011 16:15:5


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en